پیشتاز ترین کمپنی مالی در عرصه قرضه های اسلامی در افغانستان

دیدگاه ما 

vission

دیدگاه کمپنی مالی دهات افغان برای حمایت و تقویت سکتور خصوصی بوده که با ارائه نمودن قرضه های کوچک و متوسط در تجارت های شهری، روستایی و زراعتی مشغول میباشد تا اشخاص که در این شغل فعالیت دارند، بتوانند در توسعه اقتصادی و کاریابی سهم فعال بیگیرند وسبب ایجاد یک جامعه با ثبات در انکشاف اقتصادی در جمهوری اسلامی افغانستان شوند

ماموریت ما 

vission

ماموریت کمپنی مالی دهات افغان تشویق سرمایه گذاری اقتصادی در مناطق شهری و دهات افغانستان بوده،   به منظور حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات به تجارتهای شخصی خانم ها و آقایان، شرکت های کوچک و متوسط (تجارت، خدمات، صنعت، معدن، تولیدات و زراعت) که در سراسر افغانستان مشغول تجارت باشند

 

ارزشهای اصلی

اصول ما

Arfc.com.af 2016 All rights reserved-Kabul, Afghanistan