په افغانستان کښی د اسلامی پورونو پرمختللي مالي کمپنۍ

زمونږ لیدنه

vission

د افغان د کلیو مالی کمپنی لیدنه د خصوصی سکتور ملاتړ او د کوچنیو او منځینیو اسلامی پورونو په وړاندی کولو سره هغو کسانو ته چی په ښاری، کلیوالی او زراعتی تجارتونو کی بوخت دی مرسته ورکړو. ترسو د اقتصاد په وده او کار مونده کی فعاله ونډه ولری. او د افغانستان په اسلامی جمهوریت کښی د یوی باثباته او اقتصادی پرمختللی ټولنی سبب شی

زمونږ دنده


vission

د افغان د کلیو مالی کمپنی دنده لری چه اقتصادی پانګه اچونه په ښارونو او کلیو کښی پراخه او اقتصادی او اجتماعی ودی لپاره په سوداګری کښی د وړو، منځینیو او غټو اسلامی پورنو په ورکړه کښی په کلیو او ښارونو کی خلکو ته دندی بیا مومی. او له هغو سره چی د کالیو په اخستلو، بزګری، دکانداری، واړه تجارتونه تولیدات او نوری دندی سرته رسوی، په خاصه توګه هغه خلک چی شخصی تجارتونه په لاس کښی لری مرسته وکړی

اصلی ارزښتونه

زمونږ دریځ

Arfc.com.af 2016 All rights reserved-Kabul, Afghanistan